grafika z napisem ważny komunikat

W związku z dalszym funkcjonowaniem szkoły w strefie „czerwonej” wprowadzam z dniem 09.11.2020 r. do dnia 29.11.2020 r. ograniczenie funkcjonowania szkoły tj. nauczanie zdalne w klasach I-VIII.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 1. Zajęcia dydaktyczne w klasach IV-VIII w formie nauki zdalnej zostają przedłużone do dnia 29.11.2020 r. i odbywają się na dotychczasowych zasadach.
 2. Zajęcia dydaktyczne w klasach I-III od dnia 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. będą prowadzone  w formie nauki zdalnej wg obowiązującego planu stacjonarnego.
 3. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem.
 4. Świetlica szkolna pracuje bez zmian.
 5. Zawiesza się pracę stołówki.
 6. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, biorą udział w lekcjach na terenie szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez rodziców do wychowawcy.
 7. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
 8. Praca specjalistów - pedagoga, psychologa, logopedów, nauczycieli rewalidacji odbywa się na dotychczasowych zasadach.
 9. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.  
 10. Lekcja on line trwa 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów.
 11. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły (jeżeli sytuacja na to pozwala).
 12. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Dotyczy to również uczniów z rodzin wielodzietnych w przypadku, gdy nauczanie zdalne realizuje trójka dzieci.
 13. W klasach VIII wprowadza się stacjonarne konsultacje indywidualne lub grupowe (do 5 osób) z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram konsultacji zostanie przedstawiony w odrębnym komunikacie. Uczniowie zobowiązani są do zgłaszania się na konsultacje z dwudniowym wyprzedzeniem.

Drodzy Uczniowie i Rodzice, życzę Wam dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości i mam nadzieję na jak najszybsze spotkanie z powrotem w szkole!

Dyrektor Szkoły Beata Grygutis