Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:

1.  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ul. Teatralnej 8, reprezentowana przez Dyrektora.  

2.  INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

Inspektorem Danych Osobowych  wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu dla placówek obsługiwanych przez CUW, jest pani Anna Spas, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 291 37 24

3.  CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu przetwarza dane w celu  prowadzenia działalności związanej z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki, opartej na przepisach prawa oświatowego oraz aktach prawnych określających zatrudnianie  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4.  ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu są:

a)    organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,

b)    podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

 

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:

a)    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b)    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d)    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły  w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym ustawie z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67).

6.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a)    dostępu do swoich danych,

b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)    usunięcia danych,

d)    ograniczenia przetwarzania danych,

e)    cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

7.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły  w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

8.  SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, że Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie
(00-193) ul. Stawki 2.