Higienistka szkolna, pielęgniarka dyplomowana, pani Ewa Walaszek - Hełmecka

Opatruje nasze rany na ciele i duszy:

 • Poniedziałek 7.30 - 13.00
 • Wtorek
 • Środa
 • Czwartek
 • Piątek 7.30 - 13.00

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej funkcjonuje na mocy porozumienia między szkołą a NZOZ Praktyka Stomatologiczna, NZOZ Nasza Przychodnia, ul. Kisielewskiego 2, Sosnowiec.

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI REALIZOWANA PRZEZ PIELĘGNIARKĘ SZKOLNĄ

 1. Przeprowadzanie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu  (przekazywanie rodzicom wyników testów i kierowanie na badania diagnostyczne uczniów z dodatnim wynikiem, uzyskanie od uczniów i rodziców wyników badań diagnostycznych).
 2. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników (bilanse zdrowia).
 3. Prowadzenie u uczniów klas I-VI grupowej profilaktyki próchnicy zębów metoda nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi przy użyciu szczoteczek jednorazowych 6 razy w roku szkolnym w odstępach sześciotygodniowych.
 4. Program zdrowotny „Walka z nadwagą i otyłością u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”. W ramach programu u dzieci z nadmiarem masy ciała i otyłością dwa razy w roku szkolnym dokonywane są pomiary masy ciała, wzrostu i ciśnienia tętniczego krwi, odbywają się pogadanki na temat znaczenia prawidłowego żywienia i ruchu, a także powikłań jakie mogą być konsekwencją otyłości (dzieci z otyłością za zgodą rodziców kierowane są do poradni gastroenterologicznej w centrum Pediatrii w Klimontowie).
 5. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
 6. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
 7. Udzielanie pomocy ambulatoryjnej. 

Zachęcamy do lektury artykułów:

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole:

 1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie lub klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki.
 2. Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji przez wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
 4. Pielęgniarka po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 5. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizowaniem funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenie potrzebnego wsparcia).