Rzecznik Praw Ucznia

psycholog szkolny - mgr Agnieszka Duszyc - możesz do mnie napisać za pomocą dziennika elektronicznego

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 3. w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 4. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2. podjęcie mediacji ze stronami,
 3. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 • Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Konwencja Praw Dziecka (fragmenty)

 

   
Konwencja informuje, że wszyscy są równi bez względu na: rasę, kolor skóry, płeć, pochodzenie społeczne, cenzus majątkowy, język, religię, poglądy polityczne.
Art.13 Dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi, czyli poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkiego rozwoju w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub innej - według wyboru dziecka.
Art.14 Dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.
Art.15 Dziecko ma prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.
Art.17 Państwo umożliwia dziecku dostęp do informacji oraz materiałów pochodzących z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych.
Art.18 Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie dziecka.
Art.19 Dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdą lub zaniedbaniem, złym traktowaniem lub wyzyskiem, bądź wykorzystaniem seksualnym.
Art.20 Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa.
Art.23 Dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne ma zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.
Art.28 Państwo będzie popierało i rozwijało międzynarodową współpracę w dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczynienia się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo-technicznej.
Art.29 Nauka dziecka będzie ukierunkowana na : 
a) rozwijanie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka 
b) rozwijanie szacunku dla praw człowieka - jego podstawowych swobód oraz zasad 
c) rozwijanie szacunku dla jego rodziców (opiekunów), jego tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka i z którego pochodzi 
d) przygotowanie dziecka do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia
Art.33 Państwo zapewnia dziecku ochronę przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych.