Godziny pracy świetlicy szkolnej:

7.00 – 16.30

Świetlica szkolna jest podstawową komórką, która realizuje funkcję opiekuńczo – wychowawczą szkoły. Tworzy ona dzieciom warunki do nauki własnej, udziela pomocy w nauce, rozwija zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, a ponadto łagodzi niedostatki wychowawcze rodzin i eliminuje zaburzenia wychowania.

Zajęcia w świetlicy umożliwiają dzieciom kontakty z rówieśnikami. Zaspokajają w ten sposób potrzebę kontaktów społecznych, a z drugiej strony poprzez udział w atrakcyjnych i ciekawych zajęciach uczniowie zaspokajają potrzebę doznań emocjonalnych i potrzebę interesującego spędzania czasu wolnego.

Organizowane są: konkursy sportowe, plastyczne, wokalne zajęcia artystyczne.

Potrzeby psychiczne: tj. potrzeba poznania, aktywności rozwoju są zaspokajane na zajęciach dydaktycznych. Pogłębiają one znajomość spraw dotyczących otaczającej rzeczywistości, pobudzają do myślenia, ćwiczą pamięć, rozwijają aktywność, inicjatywę, samodzielność, uczą współżycia i współdziałania w zespole. Zajęcia te mogą mieć różną formę. Może to być np. odrabianie lekcji, dyskusja, pogadanka, gry i zabawy umysłowe, audycje telewizyjne, filmy, gry i zabawy dydaktyczne. Dużą część zajęć stanowią gry i zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom w sposób naturalny i swobodny wyładować nadmiar energii i zaspokoić potrzeby ruchowo – emocjonalne. Organizowane są również zajęcia teatralne, artystyczne, plastyczne i muzyczne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej.
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) art. 1
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.2001.Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
  4. Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki.
 2. Założenia ogólne.
  1. Świetlica pracuje w godz. 7:00 – 16:30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w szkole.
  2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.
  3. Czas pracy świetlicy szkolnej jest dostosowany do potrzeb uczniów oraz jest zgodny 
   z harmonogramem pracy świetlicy ustalanym na dany rok szkolny.
  4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
  5. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii, oczekujące na dodatkowe zajęcia.
  6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia ddziecka do świetlicy
 3. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.
  1. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy opiekuńczo – wychowawczego świetlicy opracowywanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Zadania pplanu są zgodne z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki.
  2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
  3. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
  4. Rodzice w kwestionariuszu określają osoby upoważnione do odbioru dziecka.
  5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
  6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 4. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.
  1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
  2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
  3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
  4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
  5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
  6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
  7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem.
 5. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

  Uczestnik zajęć świetlicowych ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanej opieki,
  2. życzliwego traktowania,
  3. swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
  4. opieki wychowawczej,
  5. poszanowania godności osobistej,
  6. ciszy, spokoju i wypoczynku,
  7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
  8. korzystania z wyposażenia świetlicy,
  9. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

  Uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
  2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
  3. odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców, koleżanek i kolegów oraz innych pracowników szkoły,
  4. utrzymywania ładu i porządku w swoim otoczeniu,
  5. pomagania uczniom potrzebującym pomocy,
  6. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
  7. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
  8. zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia poza świetlicę,
  9. aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach.
 6. Kary i nagrody wobec wychowanków.

  Nagrody:

   1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za: udział w zajęciach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
    1. pochwały ustnej,
    2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
    3. dyplomu.

  Kary:

   1. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
    1. upomnienie ustne,
    2. ostrzeżenie w obecności grupy,
    3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
    4. wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania.
   2. Za umyślne zniszczenia i szkody spowodowane przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia.
 7. Dokumentacja świetlicy.
   1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.
   2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
   3. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej.
   4. Dzienniki zajęć.

 Dokumenty do pobrania: