Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

 • Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez specjalistów z Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Zajęcia w klasach VII i VIII  związane ze zdrowiem psychicznym i emocjonalnym (depresja, samookaleczenia).
 • PSSE -  realizacja profilaktyki w szkole- program „Smak życia ,czyli debata o dopalaczach”; „Fred goes net”- program profilaktyki selektywnej
 • Policją – profilaktyka niepożądanych zachowań, interweniowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa  oraz łamania zasad i norm szkolnych.
 • Zespołem  Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - pomoc   dla uczniów i rodziców, w których stwierdzono przemoc
 • MOPS - pomoc socjalna i materialna
 • Sądem Rodzinnym, asystentami rodzinnymi i kuratorami -  przeciwdziałanie niedostosowaniu  i demoralizacji, zgłaszanie przypadków uczniów uchylających się od obowiązku szkolnego
 • Zespołem Opiekuńczo-Wychowawczy - rozwiązywanie problemów naszych uczniów - wychowanków placówki. Uczestniczenie   w spotkaniach re-kwalifikacyjnych dzieci, podczas których omawiano sytuację dzieci i ich dalsze losy.
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci - objęcie opieką uczniów z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Dzięki pomocy uczniowie  mogli skorzystać z wielu form pomocy, co integrowało ich  z całą społecznością szkolną
 • Sosnowieckim Hospicjum im. Św. Tomasza Apostoła- pomoc osobom objętym opieką hospicjum, akcje szkolne, zbiórki, kiermasze, imprezy.
 • Stowarzyszeniem „Kocia Przystań” - promowanie pomocy potrzebującym kotom, akcje informacyjne dotyczące opieki nad kotami, pomocy kotom wolno żyjącym, adopcji, zbiórki karmy i akcesoriów dla kotów.
 • Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt i Stowarzyszeniem Nadzieja na Dom - akcje zbiórki na psy i koty ze schroniska, spotkania dla młodzieży dotyczące pomocy bezdomnym zwierzętom, właściwej opieki nad zwierzętami domowymi
 • Uniwersytetem Śląskim: warsztaty przystanku "Osobliwości Świata Fizyki" w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Teatrem Zagłębia : cykliczne zajęcia w ramach  lekcji teatralnych "Teatralny plan lekcji", udział w licznych spektaklach
 • PTTK oddział Sosnowiec np. rajd rowerowy „Z rowerem za pan brat”, XXXVIII Rajd Młodzieży Zagłębia Dąbrowskiego na  Magurkę Wilkowicką 909 m n.p.m.
 • Zagłębiowska Mediateką: współpraca na wielu płaszczyznach min. organizowanie  imprez środowiskowych Jasełka - przedstawienie w Mediatece dla przedszkoli, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i instytucji kultury (Teatr Zagłębia, Mediateka), władz miasta
 • Ośrodkiem Edukacyjnym  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie: warsztaty ekologiczne "Smog nasz śląski, czyli o zdrowiu zaklętym oddechu" w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ pn."Stawiam na przyrodę dofinansowanej przez WFOŚiGW w Katowicach
 • Urzędem Miasta Sosnowiec: spotkanie uczniów klas ósmych z Radnymi Rady Miejskiej naszego miasta. Podczas spotkania zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej  radny pan Paweł Wojtusiak oraz radni pan Łukasz Krawiec i pan Piotr Dudek zapoznali uczniów z zadaniami organów samorządowych, ich strukturą oraz mogli się również dowiedzieć jakie są podstawowe funkcje radnego.
 • Parafią Rzymsko-Katolickią:- zapraszanie księży na uroczystości szkolne, pomoc w zorganizowaniu wigilii w szkole, udział uczniów w uroczystościach religijnych- rekolekcje, sponsorowanie nagród.
 • Szkoła współpracuje również z władzami lokalnymi i samorządowymi np. biuro poselskie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej M. Bochenka lekcje WOS-u.
 • Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu  -współpraca polega na częściowej realizacji innowacji matematycznej realizowanej w klasach VII tj.,, Matematyka nie jest trudna, jest ciekawa i nie nudna.
 • Wyższa Szkoła Humanitas - studenci  odbywają w naszej szkole praktyki studenckie -przyspasabiające ich do wykonywania zawodu,
 • UŚ w Katowicach – udział naszych uczniów w prelekcjach, warsztatach tematycznych,
 • Instytut Edukacji Pozytywnej
 • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta – współpraca ze stypendystami i instytucje i organizujące edukacje ekologiczną np. Klub Gaja itp.
 • Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie - udział w akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile" upamiętniającą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim
 • Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście oraz Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie - realizacja Międzynarodowego Projektu "Krokus" zapoznającego uczniów  z tematyką Holokaustu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie  - wsparcie w działalność Sport Klubów w ramach programu MEN "Aktywny powrót do szkoły"
 • Rada Seniorów Urzędu Miasta w Sosnowcu - pomoc seniorom udzielana przez szkolnych wolontariuszy w czasie pogotowia informatycznego