Projekty i programy

Uczniowie klas 8c oraz 8d realizują pod kierunkiem p. Karoliny Federowicz innowację pedagogiczną "Lekturownik - nasz kanał na Youtube".

Klasa IV b na lekcjach wychowawczych realizuje zadania Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH), w ramach projektu Godziny wychowawcze ze światem. 

Klasa IV b i uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii realizują ogólnopolski  projekt edukacyjny "Z ekologią na Ty".

Klasa V c na zajęciach kształtujących kreatywność realizuje zadania  2 edycji Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Europa i ja''. Klasa w wyniku tajnego głosowania wybrała do realizacji zadań Francję.

Uczniowie klasy 3b w tym roku szkolnym biorą udział w projekcie edukacyjnym Wydawnictwa MAC Szkoła "Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki". W pierwszym okresie zrealizowali moduły:

- Matematyka na drodze

- Matematyka u krawca

- Matematyka na święta.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci poprzez dobrą zabawę zdobywają i utrwalają wiedzę matematyczną.

Dla chętnych, wybranych uczniów klas 7a i 7b w roku szkolnym 2022/2023 realizowana przez panią Agnieszkę Grabolus innowacja edukacyjna w wymiarze dwóch godzin dodatkowo.Realizowane tematy, wykraczające poza podstawę programową.

W roku szkolnym 2021/2022  przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego Projektu "Uważna szkoła" odbywającego się pod patronatem Polskiego Instytutu Mijndfulness. Program pilotażowy będzie realizowany przez panią Ewelinę Adamczyk i panią Katarzynę Bugaj.

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  zachęca szkoły z całej Polski do uważności na tematykę zdrowia psychicznego i do podjęcia realnych działań na rzecz wspierania dzieci i młodzieży w tym zakresie.

W szkole działa grupa "Fajniacy", realizująca zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci uczęszczających na zajęcia w zakresie działalności wychowawczej:
Ø prowadzone są zajęcia grupowe z wykorzystaniem zabaw psychologicznych i gier towarzyskich, zajęcia twórcze: plastyczne, muzyczne, sportowe, trening kulinarny, wyjścia w teren, wyjścia do kina itp.;
Ø realizowane są też (w miarę możliwości) ważne potrzeby dzieci wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej.;
W zakresie działalności profilaktycznej prowadzone są zajęcia przygotowujące dzieci do radzenia sobie z zagrożeniami (jest to realizowane w ramach zajęć socjoterapeutycznych i wychowawczych.

Odkrywamy z uczniami praktyczne zastosowanie matematyki. Podczas zajęć nasi uczniowie będą ćwiczyć odczytywanie godzin, poznają jednostki miar i wag oraz nauczą się prowadzić obliczenia pieniężne. Uczestnicząc w projekcie, rozwiną również umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia.

"Czytam sobie! Pierwsza klasa" - (wszystkie klasy pierwsze) program edukacji czytelniczej. Program ma na celu zachęcać dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, aktywny i twórczy oraz wywierać pozytywny wpływ na przyszłość młodego czytelnika.

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” - międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III, edycja II

LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Nasza szkoła realizuje projekt LEPSZEJ SZKOŁY z matematyki, a w projekcie uczestniczą uczniowie klas IV - VIII.

Program dla szkół ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. W programie uczestniczą uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.

Program realizowany był w czasie trwania zajęć szkolnych klasy IIa w październiku i listopadzie. Realizacją objętych było 29 uczniów.

W ramach programu odbyło się 7 spotkań:

Program prozdrowotno-ekologiczny ,,Moda na zdrowie w naszym środowisku” jest realizowany na zajęciach koła ekologicznego w klasach IV-V szkoły podstawowej. Głównym jego celem jest wspieranie naturalnej aktywności dziecka, w kształtowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu i odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego.

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Ambasadorami Programu są:

Program rządowy „Radosna Szkoła” umożliwia szkołom podstawowym otrzymanie wsparcia finansowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw i sali zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2010/2011 w ramach programu "Radosna Szkoła" dwie sale w naszej szkole - sala świetlicowa i sala do zajęć ruchowych - zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, które mają na celu wspomaganie kształtowania u dzieci umiejętności motorycznych, umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo - ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej.