Projekty i programy

Program realizowany był w czasie trwania zajęć szkolnych klasy IIa w październiku i listopadzie. Realizacją objętych było 29 uczniów.

W ramach programu odbyło się 7 spotkań:

Program prozdrowotno-ekologiczny ,,Moda na zdrowie w naszym środowisku” jest realizowany na zajęciach koła ekologicznego w klasach IV-V szkoły podstawowej. Głównym jego celem jest wspieranie naturalnej aktywności dziecka, w kształtowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu i odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego.

Od września 2009 roku przez 1 godzinę tygodniowo w klasach I- III realizowany jest program własny „BAJKOWA PRZYGODA”.

Jest to program czytelniczo- poznawczy, który ma na celu:

  1. Rozbudzanie i rozwijanie w dziecku aktywności i dojrzałości czytelniczej.
  2. Wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata.
  3. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz teatralnych uczniów.

Zgodnie z realizowanym przez naszą szkołę programem "Bezpieczna i przyjazna szkoła" raz w miesiącu na godzinie wychowawczej wychowawca, po dyskusji klasowej, dokonuje wyboru jednego ucznia (maksymalnie dwóch) najlepiej przestrzegającego zasad i norm zachowania na terenie szkoły. Uczeń taki zyskuje tytuł Mistrza Zachowania oraz w klasach IV-VI przywilej w postaci „karty ratunkowej”. „Karta ratunkowa” może być wykorzystana jeden raz w sytuacji: niezapowiedzianej kartkówki, wezwania ucznia do odpowiedzi, spóźnienia, braku stroju gimnastycznego, braku pracy domowej, braku przygotowania do lekcji – w celu uniknięcia konsekwencji. „Karta ratunkowa” jest ważna przez miesiąc i nie może być przekazana innemu uczniowi. Nazwiska zdobywców tytułu Mistrza Zachowania w każdej klasie umieszczane są na gazetce ściennej.

W 2010 roku Firma ELITMAT rozpoczęła Projekt "MATEMATYKA INNEGO WYMIARU - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem jest podniesienie poziomu i jakości nauczania matematyki w Polsce. Dzięki usystematyzowanym materiałom przekazanym w ramach projektu nauczyciele mogą łatwiej i efektywniej przekazywać uczniom ciekawą wiedzę matematyczną podczas zajęć dodatkowych (np. w ramach dodatkowych godzin ujętych w Karcie Nauczyciela).

„SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ” to edukacyjny projekt profilaktyczny, realizowany w szkołach podstawowych w klasach I-III, obejmujący szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy. Ta inicjatywa społeczna jest kolejnym – po projekcie „Akademia Misia Ratownika” – działaniem podjętym przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski, na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i zmniejszenia wypadków z ich udziałem.

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Ambasadorami Programu są:

Program Owoce w szkole ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie. Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci, a w szczególności zwiększenie ilości spożywanych przez nie owoców i warzyw, a także popularyzowanie wiedzy o zdrowym odżywianiu poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.

O programie więcej można przeczytać TUTAJ.

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu zachęcamy dzieci do spożywania produktów mlecznych i przestrzegania zbilansowanej diety. Odgrywa on również rolę edukacyjną, wspierając rozwijanie dobrych nawyków żywieniowych, które będą trwać przez całe życie.  Przy ścisłej współpracy z programem "Owoce w szkole", którego celem jest nieodpłatne zapewnianie dzieciom w wieku szkolnym warzyw i owoców dokładamy wszelkich starań, aby przyszłe pokolenia rosły zdrowo.

O programie można więcej przeczytać na stronie SIŁA MLEKA i na stronie Agencji Rynku Rolnego.

Program rządowy „Radosna Szkoła” umożliwia szkołom podstawowym otrzymanie wsparcia finansowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw i sali zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2010/2011 w ramach programu "Radosna Szkoła" dwie sale w naszej szkole - sala świetlicowa i sala do zajęć ruchowych - zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, które mają na celu wspomaganie kształtowania u dzieci umiejętności motorycznych, umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo - ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej.

Dnia 6 czerwca 2008 r. została przekazana do użytku nowa pracownia komputerowa, otrzymana przez szkołę w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. W skład pracowni wchodzi serwer, 10 stanowisk uczniowskich z monitorami LCD, drukarka laserowa, skaner, projektor multimedialny, komputer przenośny. Uczniowie i nauczyciele bardzo się cieszą z nowego nabytku, który zdecydowanie uatrakcyjnił zajęcia z informatyki a także ofertę zajęć pozalekcyjnych.