W szkole utworzono dokumenty jasno określające jak i za co będziesz oceniany.

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Kryteria Oceniania
 • Ty i Twoi Rodzice zostaliście z nimi zapoznani!
 • Możesz zawsze do nich sięgnąć w szkolnej bibliotece lub na stronie internetowej!
 • One gwarantują, że będziesz oceniany sprawiedliwie!

Nauczyciele mówią Ci na każdej lekcji czego i po co się uczysz.

 • jesteś zawsze informowany, co będzie oceniane!
 • odpowiadasz na pytania, które zmuszają Cię do myślenia!
 • masz swój udział w ocenianiu – potrafisz ocenić siebie i kolegów!
 • nauczyciele oceniając Cię podkreślają Twoje mocne strony i określają słabe.
 • nauczyciele mówią Ci jak poprawić swoje błędy i to powinno zachęcić Cię do nauki i pomóc się uczyć.
 • nauczyciele współpracują z Twoimi Rodzicami - informują ich o Twoich postępach, dlatego Rodzice coraz częściej pytają Cię czego się nauczyłeś, a nie tylko jaki dostałeś stopień.

Szkoła organizuje zajęcia, które pomogą Ci poznać techniki uczenia się.

 • na godzinach wychowawczych poznałeś style uczenia się.
 • możesz skorzystać z konsultacji z pedagogiem lub psychologiem szkolnym

Nauczyciele stosują na lekcjach różnorodne metody i formy pracy, które ułatwiają Ci opanowanie wiadomości.

 • często pracujesz w grupach lub parach.
 • bierzesz udział w dyskusjach i „burzach mózgu”.
 • korzystasz z Internetu – uczysz się szukać informacji, rozwiązujesz testy on-line.
 • uczysz się w nowoczesnych pracowniach multimedialnych, korzystasz z tablic interaktywnych.
 • uczestniczyłeś w wielu projektach i wycieczkach dydaktycznych.

Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające Twoje zainteresowania i pasje.

 • koła przedmiotowe
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia artystyczne
 • koła zainteresowań

Nauczyciele wierzą w Twoje możliwości, cieszą ich Twoje sukcesy i promują je zarówno w szkole jak i w wymiarze zewnętrznym.

 • typują uczniów do konkursów.
 • opisują Twoje sukcesy na stronie internetowej, chwalą przed rodzicami i społecznością szkolną, typują do nagród i stypendiów.

Szkoła nie pozostawia Cię bez wsparcia w przypadku trudności w nauce.

 • masz możliwość uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych.
 • możesz poprosić o pomoc wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu.
 • możesz skorzystać z pomocy pedagoga i psychologa.
 • jeśli wymaga tego Twój stan zdrowia, korzystasz z pozalekcyjnych zajęć specjalistycznych (logopedia, rewalidacja).
 • możesz skorzystać z tzw. samopomocy koleżeńskiej.
 • masz możliwość poprawy ocen ze sprawdzianów - nauczyciele wierzą, że stać Cię na lepsze stopnie.

Szkoła wspiera także Twoich rodziców.

 • comiesięczne zebrania i konsultacje.
 • artykuły na stronie internetowej - pedagogizacja rodziców.
 • spotkania z pedagogiem i psychologiem, konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.