Obecnie związki zawodowe reprezentujące pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych są w sporze zbiorowym z pracodawcami. Cały czas trwają rozmowy przedstawicieli rządu ze związkami zawodowymi.

W referendum przeprowadzonym w naszej szkole 100% nauczycieli biorących w nim udział poparło strajk jako formę protestu.

Ostateczną informację o formie protestu i ewentualnej liczbie strajkujących nauczycieli poznamy dopiero w dniu 8 kwietnia. Należy liczyć się z koniecznością zawieszenia zajęć przez dyrektora placówki z powodu przystąpienia do strajku wszystkich pracowników szkoły i braku możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Bardzo prosimy Rodziców o wyrozumiałość i zabezpieczenie opieki dzieciom. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami, okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły uprawnia do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.