grafika z napisem ważny komunikat

Zgodnie z dzisiejszym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 22 marca 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do nauczania w systemie zdalnym. W związku z tym organizacja pracy szkoły w okresie od 22.03.2021 do 11.04.2021 r. przedstawia się następująco:

1.     Zajęcia dydaktyczne w klasach IV-VIII w formie nauki zdalnej zostają przedłużone do dnia 11.04.2021 r. i odbywają się na dotychczasowych zasadach.

2.     Zajęcia dydaktyczne w klasach I-III od dnia 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. będą prowadzone  w formie nauki zdalnej wg obowiązującego planu stacjonarnego.

3.     Świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego) dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych, wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 lub znajdą się w trudnej sytuacji życiowej. Warunkiem koniecznym, aby dziecko mogło korzystać z opieki świetlicowej jest wniosek rodziców złożony do Dyrektora szkoły.

4.     Zawiesza się pracę kuchni i stołówki.

5.     Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, mogą brać udział w lekcjach na terenie szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez rodziców do wychowawcy.

6.     Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

7.     Praca specjalistów - pedagoga, psychologa, logopedów, nauczycieli rewalidacji odbywa się na dotychczasowych zasadach.

8.     Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.  

9.     Konsultacje indywidualne lub w grupach do 5 osób dla uczniów klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych są kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

  

Drodzy Uczniowie i Rodzice, życzę Wam dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości i mam nadzieję na jak najszybsze spotkanie z powrotem w szkole!

Dyrektor Szkoły Beata Grygutis