Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona wynosi 514 zł netto. Za rodzinę uznajemy osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

WAŻNE!!!
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r do 15 września 2017r w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej ul. 3 Maja 33 w pokoju 212.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych poza Sosnowcem).

Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne odbywa się za pośrednictwem pracowników szkół i dokonuje się na podstawie oryginałów faktur.

W przypadku gdy rodzina korzysta z pomocy finansowej MOPS i spełnia kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku okresowego pracownik socjalny może dokonać adnotacji na wniosku potwierdzając ten fakt, co przyspieszy rozpatrywanie wniosku.

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne. Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł. Powyższe świadczenie ma charakter uznaniowy. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Pomoc materialna realizowana jest w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS. Osoby do kontaktu: Agnieszka Matejek – Rybak, Sebastian Bień tel. (32) 296 23 46, pokój 212 w godzinach pracy urzędu.