W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do Europejskiego Programu Edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół. Wraz ze szkołami z Hiszpanii, Francji, Litwy, Wielkiej Brytanii i Węgier przez dwa lata będziemy współpracować w projekcie zatytułowanym „Hello 2.0”.

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej  dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013.

Nasz projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie narzędzi internetowych wspierających proces przyswajania ogólnej wiedzy językowej. Opracowane narzędzia będą zorientowane na naukę przez zabawę tak, aby jak najszybciej i najefektywniej włączyć uczniów w ten proces edukacyjny. Oficjalnym językiem roboczym projektu jest język angielski.

Produktem końcowym pracy w projekcie będzie stworzenie językowego kursu on-line do nauki hiszpańskiego i angielskiego na poziomie A1 i A2 zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego sformułowanym przez Komitet Ministrów Rady Europy.

Kurs będzie wykorzystywał wspólnie opracowane narzędzia, którymi można posługiwać się w ramach programu Web 2.0 takimi jak: nagrania audio i video, prezentacje multimedialne, tworzenie krzyżówek, komiksów, scenek rodzajowych, wykreślanek słownych, historyjek obrazkowych, interaktywnych ćwiczeń i testów sprawdzających i podsumowujących, oraz innych.