Samorząd uczniowski klas I-III ogłasza jesienny konkurs plastyczny ,,Pomysł na liść”. Prace konkursowe mają być wykonane z naturalnego materiału, takiego jak - JESIENNY LIŚĆ. Prace należy składać do wychowawcy w terminie 17 X – 4 XI. Wystawa prac będzie trwała do końca listopada w szkolnym holu. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu :) Czekamy z niecierpliwością na WASZE prace!

Szkoła podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

SAMORZĄDZIK UCZNIOWSKI

Jesienny konkurs plastyczny "Pomysł na liść"

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Samorządzik Uczniowski przy SP 8.
 2. Konkurs rozpoczyna się 17 X 2016 r. i trwać będzie do 4 XI 2016 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Pomysł na liść”.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas I - III .

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi – wychowawcy do dnia 4 XI 2016 r. Praca ma być wykonana w formacie przestrzennym lub płaskim A 3, A 4 bądź większym.
  • Praca konkursowa ma być wykonana z naturalnego materiału - jakim jest jesienny liść. Jesienny liść lub liście mają być motywem przewodnim w pracy. Dopuszcza się zastosowanie w celach dekoracyjnych następujących materiałów: wstążka, rafia, suszone zioła, kwiaty, kamienie, szyszki, pestki itp.
  • Za pomocą wyobraźni wszystkie te przedmioty mogą nabrać niesamowitego kształtu i znaczenia, mogą zamienić się w sympatyczne zwierzęta, oryginalne rośliny, uśmiechnięte stworki, piękne pejzaże lub kompozycje bukietowe.
  • Tworzenie z natury zachęca do twórczego myślenia, a tym samym poznawania różnorodności i piękna otaczającego świata. Uczy także szacunku do przyrody, gdyż do prac wykorzystywane są wyłącznie elementy podniesione z ziemi (a nie na przykład zerwane z drzewa liście) w lesie, na łące, w parku, w ogrodzie.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
 3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, imię i nazwisko wychowawcy (na odwrocie). Uczestnik pracę przekazuje wychowawcy.
 5. Praca musi być zaopatrzona w ramkę, np. papierowe pas partu lub może zostać naklejona na większy format kartki.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.
 4. W konkursie przewidziana jest nagroda główna oraz nagrody za drugie, trzecie i czwarte miejsce oraz dyplomy.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:

 1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły : sp8.sosnowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu budynku szkoły.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
  2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.

Samorządzik Uczniowski
opiekun: Paulina Sieradzka