grafika z napisem ważny komunikat

W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie „czerwonej” wprowadzam z dniem 26.10.2020 r. do odwołania częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły tj. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 1. W klasach I ,II ,III  zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, tj. w trybie stacjonarnym, zgodnie z planem lekcji.
 2. Klasy IV, V, VI, VII, VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej (kształcenie na odległość). 
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zajęcia indywidualne na podstawie IPETU prowadzone są zgodnie z planem w formie nauczania którą realizuje klasa.
 4. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem.
 5. Świetlica szkolna pracuje bez zmian.
 6. Przerwy lekcyjne obowiązują bez zmian (tryb stacjonarny).
 7. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
 8. Praca specjalistów - pedagoga, psychologa, logopedów, nauczycieli rewalidacji pozostaje bez zmian (na pisemną prośbę rodzica - e-dziennik - w/w zajęcia mogą być prowadzone zdalnie, jeśli klasa realizuje obowiązek szkolny zdalnie).
 9. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania
  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.  
 10. Lekcja online trwa 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów.
 11. Zajęcia grupy socjoterapeutycznej odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
 12. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły (jeżeli sytuacja na to pozwala).
 13. Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych, by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, biorą udział w lekcji na terenie szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy.
 14. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Dotyczy to również uczniów z rodzin wielodzietnych w przypadku, gdy nauczanie zdalne realizuje trójka dzieci.

           

 

Zasady obowiązujące podczas pracy zdalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

 

1.    W szkole obowiązuje jedna platforma do prowadzenia nauki zdalnej – Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan.

2.    Wszyscy uczniowie pracują wyłącznie w utworzonych przez nauczyciela zespołach.

3.    Spotkania on – line rozpoczynają i kończą prowadzący nauczyciele.

4.    Praca zdalna odbywa się zgodnie z planem lekcji.

5.    Każdy nauczyciel przeprowadza w tygodniu co najmniej 50% lekcji w formie on-line.

6.    Lekcja on – line trwa do 30 minut + 15  minut ( nauczyciel jest do dyspozycji ucznia: pytania, konsultacje lub organizacja pracy własnej).

7.    Narzędzie pracy uczniów (komputer, laptop) powinno być wyposażone w mikrofon i kamerę  umożliwiające pracę zdalną.

8.    Uczniowie zobowiązani są do:

-  udziału w  lekcjach on – line,

-  wykonania i przesyłania nauczycielowi prac zgodnie ze wskazówkami nauczyciela,

-  skontaktowania się z nauczycielem uczącym danego przedmiotu w przypadku problemów technicznych i sprzętowych ucznia, poprzez dziennik elektroniczny lub email służbowy nauczyciela; w przypadku braku dostępu do Internetu kontakt telefoniczny ze szkołą.

9.    Podczas zajęć on – line sprawdzana jest obecność uczniów.

 

 

Etykieta pracy zdalnej

 

1.    Podczas lekcji on – line uczniów obowiązuje strój dzienny.

2.    Podczas zajęć nie spożywają posiłków, nie piją.

3.    Na zajęciach wideolekcji uczeń ma obowiązek włączenia mikrofonu i kamerki. Na polecenie nauczyciela uczeń może wyłączyć mikrofon i kamerkę.  (Przy włączonej kamerce uczeń ma być widoczny, natomiast, gdy kamerka nie działa zabrania się umieszczania obrazów innych niż własny wizerunek).

4.    Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.

5.    Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim  haseł i linków  wysyłanych uczniom przez nauczycieli.

6.    W przypadku zaobserwowania osób niepożądanych podczas zajęć zdalnych w grupie, należy o tym fakcie poinformować nauczyciela prowadzącego.

7.    Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać lekcje prowadzone on – line.

8.    Podczas realizacji zajęć w formie zdalnej należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.

9.    Zajęcia muszą być prowadzone w ciszy i skupieniu. W pokoju nie powinny przebywać inne osoby postronne, zwierzęta, które zakłócałyby koncentrację ucznia.

10.    Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do lekcji: podręczniki, zeszyty, przybory szkolne.

11.    Uczeń nie powinien opuszczać pokoju, wychodzić w czasie lekcji.

12.     Uczeń nie może rozłączyć się przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela.

13.    Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w domu muszą być wyciszone.

14.    Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.

15.    Uczniowie stosują się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.

16.    Uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania się podczas zajęć – szanowania innych uczniów i nauczycieli. Uczniowie odzywają się do siebie kulturalnie, nie obrażają innych uczestników lekcji. Nie odzywają się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewają innych, nie krytykują. Podczas zajęć  zachowują właściwą postawę i są przygotowani do lekcji.

17.    Uczniom zabrania się publikowania komentarzy i grafik obrażających lub poniżających uczestników zajęć.

18.    Przed każdymi zajęciami uczniowie wyłączają  wszystko, co mają  na komputerze, laptopie lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać uczniów i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.

19.    Uczniowie mają obowiązek systematycznej pracy.

20.    Uczniowie mają prawo do krótkiej przerwy między zajęciami.

21.    Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia rodzic u wychowawcy.

22.    Uczeń nieobecny on-line zobowiązany jest do uzupełnienia materiału omawianego na zajęciach we własnym zakresie.

23.    Uczniowie powinni przestrzegać zasad bezpiecznej pracy z komputerem.