Eco Erasmus+ Club przypomina, że cały czas zbieramy zużyte baterie!

Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostanie się do niego wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego.

Polacy rocznie zużywają ok. 240 milionów jednorazowych baterii, w większości przypadków zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje, takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących, wchodzących w skład baterii, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.

Wielkie podziękowania dla Michaliny Szydrzysko z klasy VIIc i jej taty, który przytaszczył ogromną torbę zużytych baterii. Pomagaliśmy je wrzucać do specjalnego pojemnika ustawionego na pierwszym piętrze.

Dziękujemy!