Mamy to! 👏👏👏💪💪💪👍👍👍
Uzyskaliśmy kolejny ważny tytuł: Eko-Szkoła 2024.
W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy VIa uczęszczający na zajęcia kształtujące kreatywność z Panią Małgorzatą Marek realizowali zadania IV Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Eko – Szkoła 2024.

„EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

Głównymi celami projektu „EkoSzkoła 2024” były:
1. Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmianę własnych nawyków życia codziennego, przeciwdziałać degradacji środowiska;
2. Poszerzanie wiedzy uczniów i przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia człowieka
3. Podjęcie działań na rzecz realizacji „Celów Zrównoważonego Rozwoju”;
4. Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska przyrodniczego;
5. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;
6. Stworzenie sieci placówek z całej Polski, które współpracują w celu promowania postaw proekologicznych uczniów i przedszkolaków;

W ramach projektu musieliśmy zrealizować zadania projektowe w 10 obowiązkowych zakresach tematycznych: Czysta i dostępna woda; Zdrowe i czyste powietrze; Przeciwdziałanie zmianom klimatu; Odnawialne źródła energii; Ekologiczny transport i podróże; Zielona przestrzeń wokół; Ochrona bioróżnorodności; Zdrowa i ekologiczna żywność; Odpowiedzialna konsumpcja; Gospodarowanie odpadami.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 567 placówek edukacyjnych z całej Polski. W całym kraju tytuł EKO uzyskały 233 placówki, w województwie śląskim 34 i my wśród nich 😊